1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วงเงินกู้

ไม่เกิน 100,000 บาท

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. ส่งชําระคืนภายใน 144 งวด
 3. สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี
 4. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้
  วงเงินกู้ (บาท)จำนวนผู้ค้ำประกัน
  50,000 บาทหรือน้อยกว่า1 คน
  50,001 - 100,000 บาท2 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. ใบเสนอราคาสินค้าของร้านค้า / บริษัท ที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (พร้อมระบุรายละเอียดสินค้า) ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ขอกู้
 4. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 5. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเช็คในนามร้านค้า / บริษัท ที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงินส่งให้สหกรณ์ โดยมิชักช้า
 3. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการซื้อจักรยาน/จักรยานยนต์/เครื่องมือสื่อสาร/คอมพิวเตอร์