1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

วงเงินกู้

- ไม่เกิน 80,000 บาท

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 3. ส่งชําระคืนภายใน 144 งวด

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ให้ใช้บุคคลค้ำประกันที่เป็นสมาชิกสามัญจำนวน 1 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. ใบเสนอราคาสินค้าของร้านค้า / บริษัท ที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (พร้อมระบุรายละเอียด) ต้องเป็นร้านค้า / บริษัท ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. เมื่อสมาชิกทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้นําใบเสร็จรับเงินมาส่งให้สหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการซื้อจักรยาน/จักรยานยนต์/เครื่องมือสื่อสาร/คอมพิวเตอร์