1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 2. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. หากประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนเงินให้กู้

200,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้

48 งวด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกันเงินกู้

กู้ไม่เกินค่าหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

กู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

- วงเงินไม่เกิน 50,001- 200,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 

เอกสารประกอบการกู้ 

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ 
 3. เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน
 4. ใบเสนอราคาร้านค้า/บริษัท พร้อมระบุรายละเอียดของสินค้า
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้กู้  
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน 

 

การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี)  


ดาวน์โหลดเอกสาร