1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 5% ของจํานวนเงินที่ขอกู้
 3. ส่งชําระคืนภายใน 144 งวด
 4. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน 

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้ ไม่รวมทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกได้ใช้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่นไปแล้ว
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้

  - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือน้อยกว่า ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

  - วงเงินไม่เกิน 50,001- 200,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

  - วงเงินไม่เกิน 200,001- 600,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน

  - วงเงินไม่เกิน 600,001- 800,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน

  - วงเงินไม่เกิน 800,001- 1,000,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน 

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ ผู้ขอกู้
 3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)

หมายเหตุ: สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญาดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก