1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 5% ของจํานวนเงินที่ขอกู้
 3. ส่งชําระคืนภายใน 144 งวด
 4. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน 

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้ ไม่รวมทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกได้ใช้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่นไปแล้ว
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้
  ทุนเรือนหุ้น 
  วงเงินกู้(บาท) 
  จำนวนผู้ค้ำประกัน
  จำนวนงวดที่ส่งชำระ

  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  ไม่เกิน  50,000

  1  คน

  144 งวด

  10,000 - 29,999

  ไม่เกิน 100,000

  2  คน

  30,000 - 49,999

  ไม่เกิน 300,000

  3  คน

  50,000 - 79,999

  ไม่เกิน 500,000

  80,000 - 99,999

  ไม่เกิน 800,000

  4  คน

  100,000 - 149,999

  ไม่เกิน 1,000,000

  5  คน

  150,000 - 199,999

  ไม่เกิน 1,500,000

  200,000 ขึ้นไป

  ไม่เกิน 2,000,000

  เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน 

  1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ ผู้ขอกู้
  3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
  4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

  เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

  1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
  2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
  3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
  5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)

  หมายเหตุ: สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก