1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดง

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดง

วงเงินกู้

ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 2. หากสมาชิกที่อายุเกิน 55 ปี ประสงค์จะขอกู้ให้ส่งชำระได้ไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 3. สมาชิกที่จะเข้าโครงการนี้ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 90% ของเงินเดือน
 4. ส่งชำระคืนภายใน 84 งวด
 5. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
 6. ค่าจดทะเบียน, ค่าประกันภัยประเภท 1 และ พ.ร.บ. สมาชิกเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยสมาชิกเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในปีแรก สำหรับในปีต่อไปสมาชิกต้องชำระภาษีรถยนต์ประจำปีเบี้ยประกันภัย และ พ.ร.บ. โดยสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ
 7. สหกรณ์ฯ คิดค่าดำเนินการคันละ 200 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. เมื่อดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ สมาชิกต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนมาให้สหกรณ์ฯ ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้เก็บรักษาจนกว่าจะหมดภาระหนี้สิน ในโครงการฯ
 9. หากสมาชิกประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องชำระหนี้เก่าให้หมดก่อน

หลักประกัน

 1. สมาชิกที่วางเงินดาวน์ 25% ของราคารถยนต์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 2. สมาชิกที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์การค้ำประกันเช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. ใบเสนอราคารถยนต์ พร้อมระบุรายละเอียด (ค่าจดทะเบียน , ค่าประกันภัยประเภท 1 และ พ.ร.บ.)
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ ผู้ขอกู้
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้
 5. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี) 


หมายเหตุ :
 1. กรณีสมาชิก เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงิน ส่งให้สหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์ (ป้ายแดง)