1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง

วงเงินกู้

ไม่เกิน 500,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 2. หากสมาชิกที่อายุเกิน 55 ปี ประสงค์จะขอกู้ให้ส่งชำระได้ไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 3. ส่งชำระคืนภายใน 84 งวด
 4. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี
 5. ค่าจดทะเบียน, ค่าประกันภัยประเภท 3 และ พ.ร.บ. สมาชิกเป็นผู้ดําเนินการเอง
 6. สหกรณ์ฯ คิดค่าดําเนินการคันละ 200 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
 7. เมื่อดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ สมาชิกต้องนําสมุดคู่มือจดทะเบียนมาให้สหกรณ์ฯ โดยด่วน และ โอนกรรมสิทธิ์ให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้เก็บรักษาจนกว่าจะหมดภาระหนี้สินในโครงการฯ
 8. หากสมาชิกประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องชําระหนี้เก่าให้หมดก่อน

หลักประกัน

ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ขอกู้
 3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 4. สําเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
 5. ใบเสนอราคารถยนต์ พร้อมระบุรายละเอียด
  - กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้ใบเสนอราคาตามรูปแบบของบริษัทนั้น
  - กรณีเป็นบุคคล ใช้ใบเสนอราคามตามรูปแบบของสหกรณ์ฯ 
 6. รูปถ่ายรถยนต์ที่สมาชิกยื่นขอสินเชื่อ อย่างละ 1 รูป ประกอบด้วย
  - รูปถ่ายด้านหน้าพร้อมเปิดฝากระโปรงรถ (เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน)
  - รูปถ่ายด้านหลัง (เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน)
  - รูปถ่ายด้านข้างซ้าย
  - รูปถ่ายด้านข้างขวา
 7. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี) 


หมายเหตุ :
 1. กรณีสมาชิก เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงิน ส่งให้สหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์ (มือสอง)
 2. ใบเสนอราคารถยนต์ (มือสอง) สำหรับบุคคล