1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จำนวนเงินให้กู้ 

เท่ากับหนี้คงเหลือที่ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระชำระหนี้แทน

 ระยะเวลาชำระหนี้ 

120 งวด 

อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 

หลักประกันเงินกู้ 

กู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน 

กู้เงินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

- วงเงินกู้ 1- 50,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

- วงเงินกู้ 50,001- 200,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 

- วงเงินกู้ 200,001- 700,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 

- วงเงินกู้ 700,001- 800,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน 

- วงเงินกู้ 800,001- 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน 

- วงเงินกู้ 1,500,001- 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 6 คน 


เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน ดังนี้ 

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้กู้ 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ การทำสัญญาเงินกู้


เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยน คำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี)