1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาในประเทศแก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาในประเทศแก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก

วงเงินกู้

กรณีสมาชิกกรณีบุตรของสมาชิก
ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 400,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 200,000 บาท) ตามเอกสารลงทะเบียนที่สมาชิกจ่ายจริง 1. เตรียมอนุบาล (เด็กเล็ก)-มัธยมศึกษา| ตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา กู้ได้ปีการศึกษาละไม่เกิน 100,000 บาท
2. ปริญญาตรี-ปริญญาเอก กู้ได้ไม่เกิน ปีการศึกษาละไม่เกิน 400,000 บาท

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. ส่งชำระคืนภายใน 144 งวด
 3. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้
  วงเงินกู้ (บาท)จำนวนผู้ค้ำประกัน
  50,000 บาทหรือน้อยกว่า1 คน
  50,001 - 100,000 บาท2 คน
  100,001 - 400,000 บาท3 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือใบลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัย พร้อมรายละเอียดของ หลักสูตรการศึกษา กรณีสมาชิก
 3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน / นักศึกษา จากสถานศึกษา หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา - พร้อมระบุรายละเอียดระดับการศึกษา และสําเนาทะเบียนบ้านบุตร กรณีบุตรของสมาชิก
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 5. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. กรณีสมาชิก เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงิน ส่งให้สหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาในประเทศแก่สมาชิกและบุตรฯ