สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี

กำหนดการรับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ (ในวาระพิเศษ) อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครที่มา:สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย