ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง รับสมัครและให้เสนอราคาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ระเบียบกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 25. การ ตรวจสอบบัญชี ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ให้ประกาศเปิดรับสมัคร และเสนอราคาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567 เพื่ คัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

1.1 เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยผู้สอบบัญชี ที่ ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน
1.2 เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์การอบรม และการทดสอบความรู้ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
1.3 ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียวและไม่อยู่ในสำนักงานสอบบัญชี เดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงาน คนเดียว คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทของผู้สอนบัญชี
1.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์นั้นแล้วติดต่อกันไม่เกิน 3 ปีบัญชี
1.5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์


2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชี หลักจากที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นของงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไขขอบเขตการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์

4. การสมัคร และเสนอบริการสอบบัญชี

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประจำปี 2567 ให้ยื่นหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ที่สหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เลขที่ 46/53-54 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาทำการ เพื่อคัดเลือก ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด