ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยเป็นการสมควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
1. เงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 0.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด