ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 มีมติเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก ดังนี้
ประเภทเงินกู้ หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่
โครงการเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก - จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 90% ของ ทุนเรือนหุ้น
โดยต้องไม่เกิน 500,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี
- ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด
- ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย
โดยต้องมีตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า
- จำนวนเงินกู้ไม่เกิน500,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี
- ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด
- ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย
โดยต้องมีตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด