ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนคงเหลือ

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกาศให้ สมาชิกผู้กู้เมื่อหักรายจ่ายทุกอย่างแล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด