ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจะเชิงเทรา จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้าง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ คัดเลือก (คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ น.ส.กมลวรรณ ยศโชติ เลขประจำตัวสอบ 001
สำรองลำดับที่ 1 คือน.ส.สุนันทา ธีรสุรศาศวัต เลขประจำตัวสอบ 003

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ น.ส.กานดา เจียมวงศากุล เลขประจำตัวสอบ 009
สำรองลำดับที่ 1 คือ น.ส.น้ำผึ้ง บัวศรี เลขประจำตัวสอบ 004
สำรองลำดับที่ 2 คือ น.ส.สายฝน ทองรัศมี เลขประจำตัวสอบ 003

3. ตำแหน่งลูกจ้าง

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวิตรี กันเกิดผล เลขประจำตัวสอบ 001

โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เพื่อปฏิบัติงาน หากไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไปแทน ทั้งนี้ ให้ขึ้นทะเบียนผู้สอบได้ลำดับสำรองโดยมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด