ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งๆ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

1. น.ส.กมลวรรณ ยศโชติ เลขประจำตัวสอบ 001
2. น.ส.ฐานิต ศรีสุระ เลขประจำตัวสอบ 002
3. น.ส.สุนันทา ธีรสุรศาศวัต เลขประจำตัวสอบ 003
4. น.ส.ศศินา อับดุลเลาะห์ เลขประจำตัวสอบ 005

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

1. น.ส.งามตา เชื้อฟัก เลขประจำตัวสอบ 001
2. น.ส.บงกชธร แจ่มจ่าย เลขประจำตัวสอบ 002
3. น.ส.สายฝน ทองรัศมี เลขประจำตัวสอบ 003
4. น.ส.น้ำผึ้ง ศรีบัว เลขประจำตัวสอบ 004
5. น.ส.ทิพวัลย์ ลบแท่น เลขประจำตัวสอบ 005
6. น.ส.อณัญญา รัตนะ เลขประจำตัวสอบ 006
7. น.ส.วรรณนิภา ภาษิต เลขประจำตัวสอบ 007
8. น.ส.ทิชาภา ธรรมชาติ เลขประจำตัวสอบ 008
9. น.ส.กานดา เจียมวงศากุล เลขประจำตัวสอบ 009
10. น.ส.ศิริพร เข็มมาลัย เลขประจำตัวสอบ 010
11. น.ส.ณัทตา ขาวชูเกียรติ เลขประจำตัวสอบ 011

ตำแหน่งลูกจ้าง

1. นางสาวิตรี กันเกิดผล เลขประจำตัวสอบ 001

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะดำเนินการสอบในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566


(นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด


หมายเหตุ
1. ผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการสอบภาคปฏิบัติมาด้วย
2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องส่งรายงานผลตรวจเครดิตบูโร ให้สหกรณ์ฯ ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด