1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง หยุดทำการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง หยุดทำการ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะมีการอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การตรวจสอบเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูล ของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่ 2 และล้านที่ 3) ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จึงขอประกาศปิดทำการใน วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด