ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิก ที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2565 ปรากฎว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ มีผู้สมัคร 3 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์
ผู้สมัครลำดับที่ 2. นายสมชาย ผุยวันดี
ผู้สมัครลำดับที่ 3. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์


ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ มีผู้สมัคร 9 ราย จาก 6 หน่วยสรรหา

หน่วยสรรหาที่ 1 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัคร 4 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายโฆษิต ชุมเกษียร
ผู้สมัครลำดับที่ 2. นางพรพรรณ เกิดแก้ว
ผู้สมัครลำดับที่ 3. นางกานต์นะรัตน์ จรามร
ผู้สมัครลำดับที่ 4. นายสุธิ มะโนอิ่ม

หน่วยสรรหาที่ 2 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์

หน่วยสรรหาที่ 3 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางคล้า มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
ผู้สมัครลำตับที่ 1. น.ส.ศุภร น้อยใจบุญ

หน่วยสรรหาที่ 5 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอสนามชัยเขต มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์

หน่วยสรรหาที่ 1 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอแปลงยาว มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายฉลาด บุญจันทร์

หน่วยสรรหาที่ 11 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอราชสาส์น มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
ผู้สมัครลำดับที่ 1. นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรบหลักสูตรดังกล่าว ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการ ดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
มีผู้สมัคร 1 ราย

ผู้สมัครลำดับที่ 1. นางทัศนีย์ สถิตสมิทธ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์)
ประธานกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด