ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่. 13/2565.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ประสงค์จะ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อลง สนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแทน คณะกรรมการดำเนินการที่ว่างลง ดังนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ 7 คน ดังนี้

1) นายพีระพล ต่วนภูษา กรรมการประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
2). นายโฆษิต ชุมเกษียร กรรมการประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
3) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ กรรมการประจำอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย กรรมการประจำอำเภอบางคล้า
5) นายมนตรี คชวงษ์ กรรมการประจำอำเภอสนามชัยเขต
6) นางอาภรณ์ วงษ์ภาษ กรรมการประจำอำเภอแปลงยาว
7) น.ส.ขวัญใจ แจ่มจันทร์ กรรมการประจำอำเภอราชสาส์น

2. เปิดรับสมัครกรรมการ 7 คน ดังนี้

1) หน่วยสรรหาที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2) หน่วยสรรหาที่ 2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ตำแหน่ง
3) หน่วยสรรหาที่ 3 อำเภอบางคล้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
4) หน่วยสรรหาที่ 5 อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 1 ตำแหน่ง
5) หน่วยสรรหาที่ 7 อำเภอแปลงยาว จำนวน 1 ตำแหน่ง
6) หน่วยสรรหาที่ 11 อำเภอราชสาส์น จำนวน 1 ตำแหน่ง
7) สมาชิกสามัญผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรดังกล่าวตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย. โดยต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 0-3851-6731, 0-9697-43218 หรือที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการที่นี่