ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ประสงค์จะ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อ ลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการ เนื่องจาก นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ครบวาระ

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิก สามัญของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยต้องไม่เป็นผู้มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดด้วยตนเอง เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 0-3851-6731, 0-9697-43218 หรือที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการที่นี่