ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง เงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินรับฝากทุกประเภท

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 ข้อ 6. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 5. ซึ่งกำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงิน ได้รายเดือน และข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่ 4 ข้อ 10 การรับฝากเงิน ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติดังนี้

1. งดการเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
2. งดการเพิ่มเงินรับฝากจากการหักเงินเดือน
3. งดรับเงินรับฝากทุกประเภทเป็นเงินสด รวมถึงการโอนเงินรับฝากทุกประเภท นอกเหนือจากการหักจากเงินเดือน
4. งดการเปิดบัญชีเงินรับฝากใหม่ทุกประเภท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 0-3851-6731

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด