ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยเป็นการสมควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.00 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.25 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 1.00 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด'โทรศัพท์ 0-3851-6731


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด