ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง มาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤต เศรษฐกิจทุกส่วน และกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ สมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยสมาชิกสามารถขอพักชำระเงินต้น แต่ยัง ชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน ตาม ระยะเวลาดังนี้

รอบที่ ระยะเวลาการยื่นเอกสาร มีผลบังคับตั้งแต่
1.17 ก.พ.- 25 ก.พ. 651 มี.ค. - 31 ส.ค. 65
2.26 ก.พ.- 25 มี.ค. 651 เม.ย.- 30 ก.ย. 65
3.26 มี.ค. - 25 เม.ย. 651 พ.ค.- 30 ก.ย. 65
4.26 เม.ย. - 25 พ.ค. 65 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. 65
5.26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 65 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65
6.26 มิ.ย.- 25 ก.ค. 65 1 ส.ค.- 30 ก.ย. 65

ทั้งนี้ ให้สมาชิกยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาเงินกู้ทุกประเภทที่ขอผ่อนผันพักชำระต้นเงินกู้ จะต้องได้รับการอนุมัติจ่ายเงินถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 0-3851-6731
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

คลิกเพื่อเข้าหน้าดาวน์โหลดเอกสารพักชำระต้นเงินกู้ที่นี่