ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 9/2560 วันที่ 1-30 ก.ย. 60

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 9/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2560 รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท รวมเป็นเงิน 4,840 บาท มีผลคุ้มครอง 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป