1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6 /2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกรลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ คัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ยฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้า ใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566