1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5 /2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกรลงทุน คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและ ทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน กิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่- ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อ ดูแลรักษา ผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566