1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4 /2566 เพื่อรับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการ รายรับ/รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณา สถานะสมาชิกใหม่ / สมาชิกสมทบ การขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน และการพิจารณาเงินกู้ตามโครงการพิเศษ เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดินทุกสิ้นเดือน และติดตาม การดำเนินการของศูนย์ประสานงาน สสธท.ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อม ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ และได้รับเกียรติจากนางจินตนา ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมและให้ คำแนะนำในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 4 / 2566