1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 3 /2566 เพื่อรับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการ รายรับ/รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณา สถานะสมาชิกใหม่ / สมาชิกสมทบ การขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน และการพิจารณาเงินกู้ตามโครงการพิเศษ เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดินทุกสิ้นเดือน พร้อม ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ ได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายให้คณะกรรมการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อ ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญและ ใส่ใจบริการ ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั้งที่ 3 / 2566