1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ " เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก "

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ " เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก "

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จ.นนทบุรี นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้มอบหมายให้ นายโฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการฯ และคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน สสธท. สอ.สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำนวน ๔ ท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและร่วมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ งบรายได้ รายจ่าย บัญชีงบดุล และแนวทางการดำเนินการ ของ สสธท. ต่อไป

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖