1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อรับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ/รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณา สถานะสมาชิกใหม่ / สมาชิกสมทบ การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินฝาก และการพิจารณาเงินกู้ตามโครงการพิเศษ เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดินทุกสิ้นเดือน พร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ พร้อมเน้นการพัฒนาระบบบริการให้ความสะดวกรวดเร็ว กับสมาชิกในการมารับบริการ และจัดทีมกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ให้พร้อมบริการสมาชิกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นย้ำให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่านตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่2/2566