1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (จัดสรรเงินปันผลร้อยละ 4.67 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 6.75)