ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 100、 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด และมติ ...


image description

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่กำหนดเงื่อนไขให้ "สหกรณ์จะต้องพิจารณา ...


image description

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการบำนาญ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 13/2564 เ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 12/256 ...