ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ได้เริ่มตำเนินการโครงการ เงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ...


image description

อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด โดยให้สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ ...


image description

ด้วย ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 33) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 อนุมัติทุนส่งเสริมการศึ ...


image description

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและรับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 คร ...


image description

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พุ.ศ. 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...