ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตราโ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 ข้อ 6. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 มีมติเปลี่ยนแ ...


image description

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ช ...