ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ระหว่างวันที่ 1- 20 มิถุนายน 2565 ✨" เพิ่มคุณค่าชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก"✨ " เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หา ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 ข้อ 6. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจัง ...


image description

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤต เศรษฐกิจทุกส่วน และกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ สมาชิก ที่ประ ...


image description

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำ ...