ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ลำดับอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเดิมอัตราดอกเบี้ยใหม่ 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน4.95 5.20 2.เงินกู้สามัญ5.25 5.50 3.เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถจ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...


image description

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 33) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรกำลังศ ...


image description

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตราโ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...