1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์
  3. สวัสดิการสำหรับสมาชิก

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า 
5. ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 / ปวส.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ 
 1. กรณีเรียนซ้ำชั้น มีสิทธิรับทุนแค่ครั้งเดียว 
 2. จำนวนเงิน และจำนวนทุนฯ แต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสิทธิในปีนั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ

1. เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
สหกรณ์จะจ่ายให้เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสดจำนวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชา / กรรมการประจำอำเภอ ลงนามรับรองแสดงความเห็นว่าเป็นโสดจริง

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

สวัสดิการมงคลสมรส

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกที่สมรส และ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้นไป จำนวน 1,000 บาทเพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 
2. สำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ให้แก่สมาชิก ครอบครัวละ 1,000 บาทต่อครั้ง

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 
2. สำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) 
3. สำเนาสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันคลอด เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

สวัสดิการเพื่ออุปสมบท

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการอุปสมบทให้สมาชิก
รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบ ทางราชการ หรือสำเนาใบสุทธิที่ได้แสดงว่าได้อุปสมบท ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับจาก วันที่ลาสิกขาบท เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบท

สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ให้สมาชิก รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ หลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับจาก วันที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ เมื่อพ้นกำหนด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 0 – 5 ปี ได้รับ 30,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 – 10 ปี ได้รับ 40,000 บา
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับ 50,000 บาท และพวงหรีด 500 บาท ญาติสายตรงของสมาชิกเสียชีวิต (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรสมาชิก) ได้รับ 2,000 บาท และพวงหรีด 500 บาท ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง จ่ายให้รายละ 30,000 บาท
- สูญเสียมือ-เท้า-ดวงตาทั้งสองข้าง หรือ 2 อย่างขึ้นไป จ่ายให้รายละ 30,000 บาท - สูญเสียมือ-เท้า-ดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือ 1 อวัยวะ จ่ายให้รายละ 15,000 บาท
 หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ยื่นหลักฐานขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ