1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน

การบริการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิก
 • สำหรับข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ
  • กู้ได้ทันทีที่เป็นสมาชิก
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ส่งคืนภายใน 12 เดือน

 • สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
  • กู้ได้ทันทีที่เป็นสมาชิก
  • กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น(ทั้งนี้วงเงินกู้ทั้งสามัญ และฉุกเฉิน รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น)
  • ส่งคืนภายใน 12 เดือน


เอกสารประกอบการกู้เงิน
 1. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในคำขอกู้เงิน

เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้กู้ดาวน์โหลดเอกสาร