1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถจักรยาน/จักรยานยนต์

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถจักรยาน/จักรยานยนต์

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ถ้าเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มาก่อนแล้ว สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องมีเวลาการเป็นสมาชิกครั้งหลังไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. หากประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนงวดที่ส่งชำระ
 5. สมาชิก 1 คน เลือกซื้อรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์/คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เลือกซื้อทั้ง 3 อย่าง ๆ ละ 1 ชิ้น ก็ได้ ตามวงเงินให้กู้

จำนวนเงินให้กู้

100,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้

36 งวด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกันเงินกู้

กู้ไม่เกินค่าหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

กู้เกินค่าหุ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

เอกสารประกอบการกู้ 

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. ใบเสนอราคาร้านค้า/บริษัท ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมระบุรายละเอียดของสินค้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
 4. เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน
 5. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร