1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อโครงการส่งเสริมการศึกษาในประเทศ

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อโครงการส่งเสริมการศึกษาในประเทศ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 2. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้
 3. เป็นสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศ สำหรับตนเอง
  และบุตรสมาชิก รวมถึงบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 4. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 5. หากประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนงวด
  ที่ส่งชำระ

ระยะเวลาชำระหนี้

 48 งวด 

อัตราดอกเบี้ย 

ตามประกาศสหกรณ์ 

หลักประกันเงินกู้ 

กู้ไม่เกินค่าหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน 

กู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

- วงเงิน 50,001- 200,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 

จำนวนเงินให้กู้ / เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน

กรณีสมาชิก 

-ให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท
- สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้เป็นงวดตาม ใบลงทะเบียนของสถาบันการศึกษา และต้องทำ สัญญาทุกครั้งที่ยื่นขอกู้

เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินสวัสดิการ 
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ ใบลงทะเบียน หรือหลักฐานค่าใช้จ่ายอื่น ที่ทางสถานศึกษาออกให้ และต้องไม่เกินภาค การศึกษาที่ทำการขอกู้ หรือ
  กรณีลงทะเบียนแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษานั้นมายื่นขอกู้ได้ แต่ต้องไม่เกิน ภาคการศึกษาที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน 
 3. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือน ประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้

กรณีบุตรของสมาชิก

(1)เตรียมอนุบาล (เด็กเล็ก)-ประถมศึกษาตอนปลาย - กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 15,000 บาท)
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น - กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 20,000 บาท)
(3)มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา - กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 30,000 บาท)
(4)อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี - กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 50,000 บาท) ระดับปริญญาโท - กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (เทอมละไม่เกิน 100,000 บาท)

เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินสวัสดิการ 
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน / นักศึกษา หรือ
 3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา พร้อมระบุ รายละเอียดระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก
 4. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือน ประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ และบุตรของสมาชิก

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน

การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี) 
 6. หลังจากสมาชิกทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงิน ส่งให้สหกรณ์โดยมิชักช้า (สำหรับสมาชิกที่แนบใบลงทะเบียนฯ)


ดาวน์โหลดเอกสาร