1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 100. ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด และมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การ ดำเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรค เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้ โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
8. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก หรือ ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
9. กรณีผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
10. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และมี ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
11. สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
4. ใบรับรองแพทย์
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. ค่าธรรมเนียมสมัคร 50 บาท (ค่าธรรมเนียมสมัคร สหกรณ์ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีสหกรณ์ฯ จะออกประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครในครั้งนี้เท่านั้น)

วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
1. เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 13.30 น.
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3. ดำเนินการสอบวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3.1 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. สอบข้อเขียน
3.2 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สอบปฏิบัติ
3.3 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศผลสอบวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สหกณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในอัตราเงินเดือน 10,310.- บาท แต่หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในประกาศ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ สหกรณ์ฯ จะ ยกเลิกการจ้างและจะแจ้งความดำเนินคดีตามควรแก่กรณีต่อไป

หลักประกันในการทำงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานขึ้นไปหรือ เทียบเท่า หรือหลักประกันอื่นตามแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เป็นหลักประกันในการทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด