1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2564 นั้น ปรากฎว่ามี ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งดังนี้

กรรมการดำเนินการ ผู้สมัคร 13 ราย จาก 9 หน่วยสรรหา

หน่วยสรรหาที่ 2 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์
หน่วยสรรหาที่ 3 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางคล้า มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย
หน่วยสรรหาที่ 4 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอพนมสารคาม มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายเบญจพล สุวรรณะ
หน่วยสรรหาที่ 6 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอท่าตะเกียบ มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายบุญฤทธิ์ เส็งไล้
หน่วยสรรหาที่ 8 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์
หน่ว่ยสรรหาที่ 9 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางปะกง มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายรัฐกรณ์ อินทะสร้อย
หน่วยสรรหาที่ 10 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
1. นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์
หน่วยสรรหาที่ 12 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอคลองเขื่อน มีผู้สมัคร 2 ราย คือ
1. นายไพรัตน์ มูลวงษ์
2. นางสมปรารถนา ทิพกานนท์
หน่วยสรรหาที่ 13 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีผู้สมัคร 4 ราย คือ
1. นายปราโมทย์ ตันดี
2. นายธนนต์ มีเจริญ
3. นางโฉมยง สาระพันธ์
4. นางสาวภัชรีย์ พุ่มจันทน์ผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัคร 2 ราย คือ
1. นายชูชีพ มีเจริญ
2. นายนพดล สุวประดับ


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด