1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ที่ สอ.สฉช./90 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ที่ สอ.สฉช./90 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการบำนาญ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราช- รังสฤษฎิ์ 2 (ดอนทอง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ นั้น ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 โดยรูปแบบการประชุมเป็นการ จัดผ่านสื่ออิเล็กโทนิกส์ (Zoom Conference) จำนวน 25 คนต่อห้อง ซึ่งสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลตรวจ ATK1 ภายใน 48 ชั่วโมง หรือผล RT-PCR Negative Day 13 โดยยืนยันหลักฐานผลตรวจผ่านกรรมการประจำอำเภอ

2. กรณีไม่มีผลตรวจ ATK สามารถตรวจได้ที่จุดคัดกรองบริเวณจุดเลือกตั้งก่อนเข้า ร่วมประชุม

โดยขอให้แจ้งชื่อ - ชื่อสกุล ผ่านกรรมการประจำอำเภอ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด