1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 13/2564 เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ ตนเองเพื่อลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ แทนคณะกรรมการดำเนินการที่ว่างลง ดังนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก

1) นายบุญฤทธิ์ เอ็งไล้ กรรมการประจำอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งจะอยู่ในวาระที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี

2) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ กรรมการประจำอำเภอบางคล้า

เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางคล้า
ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งจะอยู่ในวาระที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยต้องไม่เป็นผู้มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดด้วย ตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 0-385 1-6731 หรือที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง