1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 102. ข้อ 103. ข้อ 104. และข้อ 105. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัว ประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจ สอบกิจการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารใบผ่านการอบรม ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามและ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 0-3851-6731 หรือที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ