1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ ตนเองเพื่อลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ แทนคณะกรรมการดำเนินการที่ว่างลง ดังนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ
1) นายกานต์ การะนันต์ กรรมการประจำอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

2) นางทัศนีย์ สถิตสมิทธ์ กรรมการประจำอำเภอบางปะกง
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางปะกง

3) นางประภัสสร นิยม กรรมการประจำอำเภอบ้านโพธิ์
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบ้านโพธิ์

4) นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ กรรมการประจำอำเภอพนมสารคาม
เปิดรับสมัครจากสมากที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอพนมสารคาม

5) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย กรรมการประจำอำเภอท่าตะเกียบ
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอท่าตะเกียบ

6) นายบรรพต สุวรรณบุปผา กรรมการประจำอำเภอคลองเขื่อน
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอคลองเขื่อน

7) นางทวีพร พันคง กรรมการประจำข้าราชการบำนาญ
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยต้องไม่เป็นผู้มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้นำใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดด้วย ตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปีทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 0-3851-6731 หรือที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ