1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ด้วย ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 อนุมัติทุนส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 188 ทุน เป็นเงิน 260,500 บาท (สองแสน หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 38 ทุน เป็นเงิน 38,000 บาท

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 35 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 60,000 บาท

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 45 ทุน เป็นเงิน 67,500 บาท

5. ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1/ปวส.1 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 60,000 บาท

รวม 188 ทุน เป็นเงิน 260,500 บาท


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด

ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมดที่นี่