1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นดังต่อไปนี้


- ชั้นประถมศึกษาบีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
- ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 / ปวส.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า

ยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบด้วย

1. แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก
3. หนังสือรับรอง หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่ากำลังศึกษา อยู่ในระดับนั้น จริง


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด


ดาวน์โหลดเอกสารแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่นี่