1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินงานและการกํากับ ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกี่ยวกับการใช้เงินกู้และให้สินเชื่อ การรับฝากเงิน ก่อหนี้ และสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน การบริหารสินทรัพย์และการดํารงสินทรัพย์ สภาพคล่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง และการจํากัดปริมาณการทําธุรกรรมกับ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพแก่สหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดเงื่อนไข “สหกรณ์จะต้องพิจารณา ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้กู้ โดยคํานึงถึงสัดส่วนหนี้สินรายเดือนต่อรายได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสัญญา”
ขณะนี้ร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้ส่งสํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการตรวจพิจารณา และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกปรับตัวก่อนกฎหมาย บังคับใช้ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้มี มติกําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

1. ปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยสมาชิกผู้กู้ มีเงินเหลือสุทธิร้อยละ 10 ของเงินเดือน (ตามข้อกําหนดเดิม)

2. วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก โดย สมาชิกผู้กู้มีเงินเหลือสุทธิร้อยละ 15 ของเงินเดือน

3. วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก โดย สมาชิกผู้กู้มีเงินเหลือสุทธิร้อยละ 20 ของเงินเดือน

4. วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยสมาชิกผู้กู้มีเงิน เหลือสุทธิร้อยละ 30 ของเงินเดือน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประกาศ กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด