1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง มาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง มาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด