1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ประสงค์ จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ตนเอง เพื่อลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ แทนคณะกรรมการดําเนินการที่ว่างลงดังนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระ

1) นายสมบัติ ทั่งทอง กรรมการประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

2) นายพีระพล ต่วนภูษา กรรมการประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

3) น.ส.ศุภร น้อยใจบุญ กรรมการประจําอําเภอบางคล้า
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอําเภอบางคล้า

4) นายศศิธร ศุภพิชน์ กรรมการประจําอําเภอสนามชัยเขต
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอําเภอสนามชัยเขต

5) นายฉลาด บุญจันทร์ กรรมการประจําอําเภอแปลงยาว
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอําเภอแปลงยาว

6) นายอํานาจ เจริญพร กรรมการประจําอําเภอราชสาส์น
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอําเภอราชสาส์น

2. กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออก

1) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ กรรมการประจําอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

2) นายธนนต์ มีเจริญกรรมการประจําอําเภอพนมสารคาม
เปิดรับสมัครจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอําเภอพนมสารคาม

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ตามแบบที่กําหนดด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทั้งนี้ สามารถ สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด โทร. 0-3851-6731 หรือที่กรรมการดําเนินการสหกรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด