1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดําเนินการจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อลงสนามเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ต่อไป จึงเห็นสมควรให้เปิดรับสมัครประธานกรรมการดําเนินการ

เนื่องจาก นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ประธานกรรมการดําเนินการครบวาระ

สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดําเนินการต้องเป็นสมาชิก สามัญของสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับติดต่อกันถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยต้องไม่เป็นผู้มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72. ให้ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ
ตามแบบที่กําหนดด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามและขอรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด โทร. 0-3851-6731 หรือที่กรรมการ ดําเนินการสหกรณ์


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด