1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด (ชุดที่ 30) ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2563 โดยเอกสารประกอบด้วย

1. แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด)
2. สําเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก
3. หนังสือรับรอง หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่ากําลังศึกษา อยู่ในระดับนั้น จริง

โดยสมาชิกสามารถยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์ฯ จะพิจารณาจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้


- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,000 บาท
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 1,000 บาท
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,500 บาท
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช. ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า ทุนละ 1,500 บาท
- ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 / ปวส. ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด